flexile-white-logo
a

Beleidsplan

Oprichting

Stichting van Sjors is opgericht op 12 juli 2012 bij Notariaat Randamie & Verstoep, bij Meester Brian Rudi de Randami, notaris Rotterdam. Op 12 juli 2012 is Stichting van Sjors ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 55678513 met RSIN nummer 851814700.

Doel

Stichting van Sjors heeft als doel de levenskwaliteit verhogen van kansarmen en/of minderbedeelden en/of mindervaliden wereldwijd door middel van het verzorgen/ faciliteren van onderwijs en/of schoolmaterialen en/of lesmaterialen en het ondersteunen van lokale initiatieven en projecten met dezelfde doelstelling.

 

Visie

De visie van Stichting van Sjors is dat íedereen, ongeacht achtergrond, conditie en situatie de ondersteuning moet krijgen die nodig is om een waardig leven te leiden.

 

Missie

De missie van Stichting van Sjors is ervoor te zorgen dat íedereen, ongeacht zijn achtergrond of conditie, de benodigde ondersteuning en gelijke kansen krijgt om een waardig leven te leiden en zijn dromen waar te maken, door middel van het beschikbaar stellen van de ondersteuning, gereedschappen, (financiële) middelen en educatieve programma’s in de ruimste zin van het woord.

 

Dagelijks bestuur & verantwoordelijkheden

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Georges Hilaul (oprichter en voorzitter), Angreni Hilaul (penningmeester) en Hanneke Evelein (secretaris). De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten en verantwoordelijkheden. Onkosten die door de bestuursleden worden gemaakt zullen worden vergoed.

 

Verkrijgen van donaties

Stichting van Sjors tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzameling van giften, donaties, het verkrijgen van subsidies en erfstellingen en het organiseren van inzamelingsacties, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

Marketingmiddelen

Stichting van Sjors heeft een website tot haar beschikking, te weten www.stichtingvansjors.nl, waarop belangstellenden de volgende informatie kunnen vinden:

 • Nieuws en actualiteiten rondom activiteiten
 • Informatie over de projecten die gesteund worden
 • Informatie over de ondersteunende initiatieven
 • Informatie over het ANBI status
 • Mogelijkheid om het beleidsplan te downloaden
 • Mogelijkheid om financiële jaarrapporten te downloaden

 

ANBI status

Stichting van Sjors beschikt over een ANBI status. Middels het ANBI status zal er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeven te worden en heeft een donateur de mogelijkheid om de donatie, mits deze periodiek is ingesteld, af te trekken van zijn belastbaar inkomen of vennootschapsbelasting.

 

Periodieke schenking

In het geval de donateur gebruik wil maken van de belastingvoordelen die het doneren aan een ANBI stichting heeft, dient er een schenkingsovereenkomst of notariële akte te worden vastgelegd tussen de donateur en de Stichting van Sjors. Stichting van Sjors heeft hier een modelschenkingsovereenkomst voor. In deze schenkingsovereenkomst wordt tevens bepaald hoe en wanneer een periodieke schenking beëindigd kan worden.

 

Projectpartnerorganisaties

Stichting van Sjors ondersteunt projecten, organisaties, initiatieven en individuen die aansluiting vinden bij de missie en visie, maar daar niet door worden beperkt, waarmee Stichting van Sjors de mogelijkheid heeft haar bereik, middelen, kennis, samenwerkingspartners en projectpartners uit te breiden wanneer daar een algemeen belang mee wordt gediend, zowel lokaal/nationaal als internationaal.

 

Toekennen van projectaanvragen

Stichting van Sjors gaat over tot (financiële) ondersteuning van haar partnerorganisatie, projecten, organisaties, initiatieven en individuen na een door het bestuur positief beoordeelde projectaanvraag. Voor het indienen van een nieuwe projectaanvraag hanteert Stichting van Sjors een standaard aanvraagformulier. In de projectaanvraag wordt de volgende informatie gevraagd:

 • Gegevens van de organisatie
 • Omschrijving doelstelling
 • Gevraagde bedrag
 • Toelichting op gevraagde bedrag

 

Rapportages projectaanvragen

De partnerorganisatie, projecten, organisaties, initiatieven en individuen die (financiële) ondersteuning van Stichting van Sjors hebben ontvangen dienen na afronding van het project, na besteding van de financiële middelen of tussentijds bij langlopende projecten, een rapportage in te dienen bij Stichting van Sjors waaruit blijft of de toegekende ondersteuning het beoogde resultaat heeft bereikt. Deze rapportage wordt door de Stichting van Sjors gebruikt als verantwoording naar haar donateurs toe.

 

Niet correcte uitvoering projectaanvraag

Wanneer de uitvoering van een project door de partnerorganisatie, project, organisatie, initiatief of individu niet of gedeeltelijk volgens plan is verlopen of niet het beoogde resultaat heeft bereikt wegens nalatigheid of wanbeleid van de verantwoordelijke persoon of organisatie, zal Stichting van Sjors de ondersteuning per direct beëindigen. Bij een eventuele vervolgaanvraag kan de Stichting van Sjors aanvullende documentatie of garantstelling verzoeken alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Projectbezoeken

Stichting van Sjors is voornemens de ondersteunde projecten, organisaties, initiatieven en individuen periodiek te bezoeken ter bevordering van de relatie, samenwerking, het bieden van additionele ondersteuning of advies. Deze projectbezoeken zullen worden uitgevoerd door leden van het bestuur of afgevaardigden daarvan.

 

Samenwerkingspartners

Stichting van Sjors betrekt diverse partners bij het uitvoeren van haar beleid, op het gebied van projecten en de uitvoering daarvan, het delen van kennis en ervaring, het uitvoeren van fondsenwerving- en marketing gerelateerde werkzaamheden. Deze partners werken zowel op commerciële als niet-commerciële basis samen. Deze samenwerkingen vallen te allen tijde binnen de gestelde begroting.

 

Begroting

Stichting van Sjors stelt jaarlijks een begroting op waarbij, na goedkeuring van het voltallige bestuur, wordt vastgesteld welke bedragen beschikbaar worden gesteld voor reeds ingediende projectaanvragen, met daarbij ruimte overgelaten voor noodsituaties, onvoorziene omstandigheden en last-minute aanvragen. Naast de projectuitgaven zal, op basis van de cijfers en resultaten van voorgaand boekjaar, worden vastgesteld welke bedragen beschikbaar worden gesteld voor de overige kostenposten van Stichting van Sjors.

 

Rechtstreekse donaties partnerorganisaties

In het geval dat een donateur rechtstreeks de partnerorganisaties financieel, of op enige andere wijze, ondersteunt, is Stichting van Sjors niet verantwoordelijk voor de uitvoering en/of het gebruik van de gedoneerde middelen. Deze ondersteuning zal niet worden gecontroleerd tijdens projectbezoeken of worden meegenomen in rapportages.

 

Financiële administratie

Stichting van Sjors draagt zorg voor een volledig transparante boekhouding waarbij donateurs en belangstellenden volledig inzage hebben in de boekhouding. In de boekhouding worden de twee hoofdposten, te weten ‘inkomsten’ en ‘uitgaven’ gespecificeerd in een aantal sub-categorieën:

Inkomsten:

 • Fondsenwerving
 • Donaties
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Projectondersteuning
 • Administratiekosten
 • Bankkosten
 • Marketingkosten
 • Operationele kosten
 • Overige kosten

 

Jaarrapporten

Binnen zes maanden na beëindiging van het kalenderjaar zal Stichting van Sjors een gedetailleerd financieel rapport publiceren op haar website www.stichtingvansjors.org. Naast de twee hoofdposten, te weten ‘inkomsten’ en ‘uitgaven’ en de gespecificeerde sub-categorieën wordt in het jaarrapport een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de begroting en de daadwerkelijke financiële cijfers. In het jaarrapport zal Stichting van Sjors tevens verslag uitbrengen van de ondersteunde projecten en de plannen voor het aankomende kalenderjaar.

 

Doel financiële middelen bij opheffing

Wanneer Stichting van Sjors wordt opgeheven wegens overlijden van de oprichter en voorzitter, in het geval dat het huidige bestuur geen plaatsvervanger aanwijst en besluit de activiteiten van Stichting van Sjors voor te zetten, zullen zijn erfgenamen zorgdragen voor de verdere afwikkeling van de financiële middelen en (ondersteuning van) lopende projecten, waarbij het bestuur een vrijblijvend, maar niet dwingend, advies kan uitbrengen over de afwikkeling.